کلیه اخبار مناقصات و مزایدات 1393/02/10 از سراسر کشور در parsnamaddata

 1. استعلام بهاء اینداکتور بین راهی کف شیمیایی آتشنشانی / استعلام بهاء , استعلام بهاء اینداکتور بین راهی کف شیمیایی آتشنشانی
 2. مناقصه احداث شبکه و نصب ترانس روستای سپیدان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه احداث شبکه و نصب ترانس روستای سپیدان
 3. مناقصه امور خدماتی , فضای سبز و واحد اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی , فضای سبز و واحد اطلاعات
 4. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی
 5. مناقصه عمومی نسبت به واگذاری امور خدمات شهری شهر میبد / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به واگذاری امور خدمات شهری شهر میبد
 6. مناقصه خرید 3 دستگاه ایستگاه میترینگ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه ایستگاه میترینگ
 7. تجدید فراخوان ارزیابی خرید راکتور نوترال پست 400 / تجدید فراخوان ارزیابی , فراخوان ارزیابی خرید راکتور نوترال پست 400
 8. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر...
 9. مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه 20000-250-1050 CGS مسطح / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه 20000-250-1050 CGS مسطح
 10. مناقصه اجرای عملیات ساخت ساختمان اداری / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه اجرای عملیات ساخت ساختمان اداری
 11. مناقصه حمل اموات برون شهری / مناقصه , مناقصه حمل اموات برون شهری
 12. مناقصه احداث مسجد مسکن مهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث مسجد مسکن مهر
 13. مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت از شهرکها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات نگهبانی و حفاظت از شهرکها
 14. مناقصه پروژه جدول گذاری معابر شهر / مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری معابر شهر
 15. مناقصه واگذاری عملیات بازاریابی و فروش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات بازاریابی و فروش
 16. مناقصه عملیات اجرایی پروژه ساماندهی بازار سنتی / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی پروژه ساماندهی بازار سنتی
 17. مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت
 18. فراخوان طراحی، ساخت و نصب پکیج تصفیه آب سطحی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه طراحی، ساخت و نصب پکیج تصفیه آب سطحی
 19. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی گازرسانی به روستاها / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی گازرسانی به روستاها
 20. آگهی مناقصه انجام خدمات تهیه و چاپ صورتحساب بهای برق مصرفی / گهی مناقصه ,ملناقصه انجام خدمات تهیه و چاپ صورتحساب بهای برق مصرفی
 21. آگهی مناقصه انجام امور خودرویی ، نظافت ، فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خودرویی ، نظافت ، فضای سبز
 22. مناقصه ساخت پمپ سانتریفیوژ 4 مرحله ای / مناقصه , مناقصه ساخت پمپ سانتریفیوژ 4 مرحله ای
 23. مناقصه اجرای سیستم زهکش و کانال اندازه گیری نشت آب... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه اجرای سیستم زهکش و کانال اندازه گیری نشت آب...
 24. مناقصه اجاره کامیون 10 چرخ و 6 چرخ ، 15 دستگاه از قرار هر ساعت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره کامیون 10 چرخ و 6 چرخ ، 15 دستگاه از قرار هر ساعت...
 25. مناقصه خرید دستگاه آنالایزر ویسکوزیته / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه آنالایزر ویسکوزیته
 26. آگهی خرید استعلامی 1600 تن فروکروم / آگهی خرید استعلامی 1600 تن فروکروم
 27. مناقصه خرید دو دستگاه خودروی تویوتا هایس سقف بلند و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه خودروی تویوتا هایس سقف بلند و ...
 28. اصلاحیه مناقصه اجرای طرح هادی روستاها / اصلاحیه , مناقصه اجرای طرح هادی روستاها
 29. مناقصه تهیه ٬ طبخ ٬ و توزیع و سرو غذای کارکنان / مناقصه,مناقصه تهیه ٬ طبخ ٬ و توزیع و سرو غذای کارکنان
 30. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال روستا / مناقصه, مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال روستا
 31. مناقصه اجرای پروژه تامین برق / مناقصه , مناقصه اجرای پروژه تامین برق
 32. مناقصه تریلر کفی سه محور / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان , مناقصه تریلی کفی سه محور
 33. ارزیابی کیفی خرید تجهیزات لجن کش / مناقصه ارزیابی کیفی , مناقصه خرید تجهیزات لجن کش
 34. مناقصه تکمیل سالن چند منظوره (ورزشی آموزشی و مدیریت بحران) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل سالن چند منظوره (ورزشی آموزشی و مدیریت بحران)
 35. مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی / مناقصه عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهری و روستایی
 36. مناقصه نسبت به واگذاری انجام امور خدماتی و اپراتوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری انجام امور خدماتی و اپراتوری
 37. مناقصه پروژه آبرسانی / مناقصه, مناقصه پروژه آبرسانی
 38. مناقصه کلیه امور خدمات شهری ، فضای سبز و قسمتی از امور خدمات موتور و آتش نشانی و امداد و نجات / مناقصه , مناقصه کلیه امور خدمات شهری ، فضای سبز و قسمتی از امور خدمات موتور و آتش نشانی و امداد و نجات
 39. مناقصه تبدیل پلهای شاسی فلزی به نابلیه بتنی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , مناقصه تبدیل پلهای شاسی فلزی به نابلیه بتنی
 40. مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده / مناقصه , مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده
 41. مناقصه احداث ساختمان اداری بخشداری / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداری بخشداری
 42. مناقصه واگذاری عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت پارکینگ کمربندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت پارکینگ کمربندی
 43. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب
 44. مناقصه مناقصه واگذاری انجام کارهای خدماتی نظیر خدمات اداری و ... در حوزه فعالیت امورهای توزیع برق شمال و جنوب / مناقصه , مناقصه واگذاری انجام کارهای خدماتی نظیر خدمات اداری و ... در حوزه فعالیت امورهای توزیع برق شمال و جنوب
 45. مناقصه احداث مجتمع فرهنگی و مسجد / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مجتمع فرهنگی و مسجد
 46. آگهی مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل جابجایی کارکنان / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات حمل و نقل جابجایی کارکنان
 47. مناقصه واگذار انجام امور رفت روب و عملیات عمرانی شهرداری سلمانشهر / مناقصه , مناقصه واگذار انجام امور رفت روب و عملیات عمرانی شهرداری سلمانشهر
 48. مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده / مناقصه , مناقصه احداث دو دستگاه پل عابر پیاده
 49. مناقصه احداث کانال / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال
 50. مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض گاز
 51. مناقصه انجام امور فضای سبز و نگهداری پارکها / مناقصه , مناقصه انجام امور فضای سبز و نگهداری پارکها
 52. فراخوان مناقصه دو مرحله ای خرید دوربین های سامانه به همراه تجهیزات جانبی / فراخوان مناقصه دو مرحله ای , فراخوان مناقصه دو مرحله ای خرید دوربین های سامانه به همراه تجهیزات جانبی
 53. مناقصه مقاوم سازی مدرسه / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه مقاوم سازی مدرسه
 54. مناقصه نصب مخزن فلزی هوایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب مخزن فلزی هوایی
 55. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شبکه آبیاری تحت فشار / مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن شبکه آبیاری تحت فشار
 56. مناقصه سرویس و نگهداری سیستم روشنایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه سرویس و نگهداری سیستم روشنایی...
 57. مناقصه ارتقای اتوماسیون و تغذیه اتوماتیک بنبوری GK50 و GK100 / مناقصه, مناقصه ارتقای اتوماسیون و تغذیه اتوماتیک بنبوری GK50 و GK100
 58. استعلام خرید و نصب یکدستگاه چیلر مجهز به کندانسور هوایی / برگ استعلام بها , استعلام خرید و نصب یکدستگاه چیلر مجهز به کندانسور هوایی
 59. مناقصه تکمیل محوطه سازی و ابنیه مخزن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل محوطه سازی و ابنیه مخزن
 60. آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه واگذاری تعداد 16 اتفاقات شبکه در سطح استان گلستان
 61. تجدید مناقصه خرید تعداد 63 دستگاه انواع تابلو عمومی و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تعداد 63 دستگاه انواع تابلو عمومی و ...
 62. مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سیل بند... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث دیوار سیل بند...
 63. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی مراکز اتفاقات 121 / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی مراکز اتفاقات 121
 64. فراخوان اجرای تهیه و تامین تجهیزات و اجرای سیستم حفاظت هوشمند / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه اجرای تهیه و تامین تجهیزات و اجرای سیستم حفاظت هوشمند
 65. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 5000 متر و احداث مخزن 100 مترمکعبی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول 5000 متر و احداث مخزن 100 مترمکعبی ...
 66. اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ارایه خدمات نظافت و پاکسازی و محوطه های اداری / آگهی مناقصه ,مناقصه ارایه خدمات نظافت و پاکسازی و محوطه های اداری
 67. مناقصه سرمایه گذاری و بهره برداری از بندر چمخاله / آگهی شناسایی متقاضی ,مناقصه سرمایه گذاری و بهره برداری از بندر چمخاله
 68. مناقصه تجدید گازرسانی به خوشه قلعه رودخان / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه گازرسانی به خوشه قلعه رودخان
 69. مناقصه گاز رسانی به خوشه تالش / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گاز رسانی به خوشه تالش
 70. فراخوان اجرای تهیه و تامین تجهیزات و اجرای سیستم حفاظت هوشمند / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه اجرای تهیه و تامین تجهیزات و اجرای سیستم حفاظت هوشمند
 71. مناقصه گازرسانی به خوشه چوبر از توابع شفت / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه چوبر از توابع شفت
 72. تجدید مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز، روفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخلی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز، روفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخلی
 73. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی...
 74. مناقصه پروژه بهسازی تعریض و آسفالت محور... / آگهی تجدبد مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی تعریض و آسفالت محور...
 75. مناقصه عبارت است از حمل محصولات / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عبارت است از حمل محصولات
 76. مناقصه کلیه امورات خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امورات خدمات شهری
 77. مناقصه واگذاری عملیات بازاریابی و فروش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات بازاریابی و فروش
 78. مناقصه پروژه تکمیل بخشداری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه پروژه تکمیل بخشداری
 79. مناقصه عملیات طرح تکمیل زیرساخت پارک جنگلی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات طرح تکمیل زیرساخت پارک جنگلی
 80. مناقصه اجرای خط انتقال تحت فشار فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال تحت فشار فاضلاب
 81. مناقصه احداث ساختمان سه برجک / آگهی فراخوان عمومی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان سه برجک
 82. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 700 فقره انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 700 فقره انشعابات فاضلاب
 83. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مهندسی ، نظارت عالیه و کارگاهی / فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران ,مناقصه انجام خدمات مهندسی ، نظارت عالیه و کارگاهی
 84. مناقصه تکمیل اجرای جایگاه تماشاچیان زمین چمن فوتبال دانشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل اجرای جایگاه تماشاچیان زمین چمن فوتبال دانشگاه
 85. فراخوان مناقصه خرید و نگهداری مواد اولیه غذایی و طبخ بر اساس برنامه و آنالیز غذایی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید و نگهداری مواد اولیه غذایی و طبخ بر اساس برنامه و آنالیز غذایی
 86. مناقصه عملیات احداث منبع 500 مترمکعبی بتنی آب / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث منبع 500 مترمکعبی بتنی آب
 87. مناقصه اجرای دیوار حائل بتنی / آگهی ارزیابی پیمانکاران , مناقصه اجرای دیوار حائل بتنی
 88. اصلاحیه مناقصه کتابخانه عمومی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه کتابخانه عمومی
 89. مناقصه خرید پمپ ها و الکترموتورهای طرح تامین آب اراضی گنی خوری و توت نده / مناقصه , مناقصه خرید پمپ ها و الکترموتورهای طرح تامین آب اراضی گنی خوری و توت نده
 90. مناقصه ایاب و ذهاب گروه سه / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب گروه سه
 91. مناقصه ایاب و ذهاب مرکز بهداشت شماره 3 / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب مرکز بهداشت شماره 3
 92. مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت زینب / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان حضرت زینب
 93. مناقصه ایاب و ذهاب دانشکده توانبخشی / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب دانشکده توانبخشی
 94. مناقصه ایاب و ذهاب گروه یک / مناقصه, مناقصه ایاب و ذهاب گروه یک
 95. استعلام خرید کفش و نیم پوتین چرمی مرغوب استحقاقی نگهبانان / استعلام بهاء, استعلام خرید کفش و نیم پوتین چرمی مرغوب استحقاقی نگهبانان
 96. مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات
 97. مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب بیمارستان
 98. مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایاب و ذهاب بیمارستان
 99. مناقصه ایاب و ذهاب / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ایاب و ذهاب
 100. مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب مرکز اورژانس / آگهی مناقصه,مناقصه ایاب و ذهاب مرکز اورژانس
 101. مناقصه نصب 600 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه نصب 600 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن بصورت مجتمع و پراکنده
 102. مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای سرویس ، تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان
 103. مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ایاب و ذهاب گروه هفت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه ایاب و ذهاب گروه هفت
 104. استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ 6 متری با بوشن / استعلام بها خرید کالا,استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ 6 متری با بوشن
 105. مناقصه عمومی اصلاحات اسناد مناقصه تنظیفات بیمارستان شوشتری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اصلاحات اسناد مناقصه تنظیفات بیمارستان شوشتری
 106. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت در سطح منطقه
 107. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کوچه های خیابان... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کوچه های خیابان...
 108. مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان
 109. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی فرعی های خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی فرعی های خیابان
 110. مناقصه اجرای شبکه آبرسانی داخلی / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه آبرسانی داخلی
 111. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت
 112. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 113. مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو خیابان
 114. استعلام الکتروپمپ شناور / استعلام ,استعلام الکتروپمپ شناور
 115. آگهی تجدید مناقصه عمومی تامین 15 نفر نگهبانی و انتظامات جهت حفاظت فیزیکی / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه تامین 15 نفر نگهبانی و انتظامات جهت حفاظت فیزیکی
 116. مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی، تک لبه، پلاستر، جدول، موزائیک فرش / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی، تک لبه، پلاستر، جدول، موزائیک فرش
 117. مناقصه اجرا و تکمیل تغذیه مصنوعی / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرا و تکمیل تغذیه مصنوعی
 118. مناقصه ساخت دو باب مخزن، فنس کشی و جاده دسترسی / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت دو باب مخزن، فنس کشی و جاده دسترسی
 119. تجدید مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان لامرد / مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان لامرد
 120. آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات پارکی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات پارکی
 121. مناقصه خرید باکس مجوف پلی استایرن / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید باکس مجوف پلی استایرن
 122. مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی در سطح منطقه... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح هندسی در سطح منطقه...
 123. مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و لوله گذاری
 124. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله ، کانیوا)... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله ، کانیوا)...
 125. فراخوان طراحی مهندسی پروژه 1800 کیلومتر خط تغذیه / آگهی فراخوان مشاور و ارزیابی کیفی دو مرحله ای,مناقصه طراحی مهندسی پروژه 1800 کیلومتر خط تغذیه
 126. مناقصه عملیات مرمت و جداره سازی دیوارهای تاریخی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت و جداره سازی دیوارهای تاریخی
 127. اصلاحیه / اصلاحیه
 128. مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان زرین دشت / مناقصه , مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان زرین دشت
 129. آگهی جذب سرمایه گذار در شهر صدرا / آگهی جذب سرمایه گذار در شهر صدرا
 130. مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان سروستان / مناقصه , مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین شهرستان سروستان
 131. تجدید مناقصه اجرای سیستم نظارت تصویری سایت دفن / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای سیستم نظارت تصویری سایت دفن
 132. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله- کانیوا) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله - کانیوا)
 133. مناقصه ایاب و ذهاب دانشکده های پزشکی , پرستاری , مدیریت و برج پژوهشی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه ایاب و ذهاب دانشکده های پزشکی , پرستاری , مدیریت و برج پژوهشی
 134. مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه در محل سد شهری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه در محل سد شهری
 135. مناقصه تامین خدمات نقلیه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی - یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات نقلیه
 136. مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات اجرای پروژه های آبرسانی
 137. مناقصه کابل فشار ضعیف خودنگهدار آلومینیومی 16+25+35+3 / مناقصه , مناقصه کابل فشار ضعیف خودنگهدار آلومینیومی 16+25+35+3
 138. مناقصه احداث شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی به روستاها
 139. مناقصه احداث خط تغذیه و شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث خط تغذیه و شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی
 140. مناقصه احداث خط تغذیه و شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث خط تغذیه و شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی
 141. مناقصه احداث شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث شبکه توزیع جهت پروژه گازرسانی
 142. مناقصه 3 سری کاروان اردوگاهی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه 3سری کاروان اردوگاهی
 143. آگهی مناقصه نظارت بر فعالیتهای فروش خدمات مشترکین / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه نظارت بر فعالیتهای فروش خدمات مشترکین
 144. آگهی مناقصه خدمات کارشناسی GIS / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه خدمات کارشناسی GIS
 145. مناقصه عملیات جدول بندی دفع آب های سطحی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات جدول بندی دفع آب های سطحی
 146. مناقصه عمومی دو قلم خرید لوله های سوپر هیتر کوره های بخار / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دو قلم خرید لوله های سوپر هیتر کوره های بخار
 147. فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین / فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی , فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی اجاره ماشین آلات سنگین
 148. مناقصه اجرای عملیات احداث جاده بتنی ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکار , مناقصه اجرای عملیات احداث جاده بتنی ...
 149. مناقصه مطالعات توسعه شیلات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , مناقصه مطالعات توسعه شیلات
 150. مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش VIP / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی , مناقصه پروژه تعمیرات اساسی بخش VIP
 151. اصلاحیه / اصلاحیه
 152. مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین بخشی از نیروی انسانی
 153. مناقصه جمع آوری و دفع زباله خانگی / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری و دفع زباله خانگی
 154. مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز ورودی شهر / مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز ورودی شهر
 155. شماره 594/4قرارداد خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه قرارداد خدمات تهیه ، تامین ، طبخ و توزیع غذا
 156. مناقصه پروژه تامین برق آرامگاه زیارتی سید عباس شهرستان دشت آزادگان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تامین برق آرامگاه زیارتی سید عباس شهرستان دشت آزادگان
 157. مناقصه سرویس های ایاب وذهاب پرسنل / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه سرویس های ایاب وذهاب پرسنل
 158. مناقصه 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها / آگهی فراخون مناقصه عمومی ,مناقصه 23 کیلومتر شبکه گذاری روستاها
 159. مناقصه تکمیل مجتع ژنتیک و توانبخشی / مناقصه , مناقصه تکمیل مجتع ژنتیک و توانبخشی
 160. مناقصه خدمات نقلیه (سواری و سرویس های ایاب و ذهاب) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نقلیه (سواری و سرویس های ایاب و ذهاب)
 161. مناقصه نظارت بر بهره برداری منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظارت بر بهره برداری منطقه
 162. مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات تکمیلی خط 1200 میلیمتر فاضلاب / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات تکمیلی خط 1200 میلیمتر فاضلاب
 163. مناقصه نظارت بر پروژه های سرمایه ای منطقه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نظارت بر پروژه های سرمایه ای منطقه
 164. مناقصه احداث حصار بتنی اطراف محوطه / مناقصه, احداث حصار بتنی اطراف محوطه
 165. آگهی مناقصه محدود یک مرحله ای خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهر از بخش غیر دولتی / مناقصه,آگهی مناقصه محدود یک مرحله ای خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهر از بخش غیر دولتی
 166. تجدید مناقصه بیل بکهو / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه بیل بکهو
 167. مناقصه آبرسانی / آگهی مناقصه, مناقصه آبرسانی
 168. مناقصه اجرای کانال خرق / مناقصه , مناقصه اجرای کانال خرق
 169. مناقصه تهیه و محل 2200 متر لوله فولادی / مناقصه , مناقصه تهیه و محل 2200 متر لوله فولادی
 170. مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت / اگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت
 171. اصلاحیه / اصلاحیه
 172. تجدید مناقصه پروژه اجرای خط انتقال آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اجرای خط انتقال آب
 173. مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به آن مربوط به فضای سبز ناحیه یک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته به آن مربوط به فضای سبز ناحیه یک
 174. استعلام دورنگار اداری مدل 1020/2840/2920 نام تجارتی BROTHER / استعلام,دورنگار اداری مدل 1020/2840/2920 نام تجارتی BROTHER
 175. تمدید خرید 4.233 کیلومتر کابل فیبر نوری خاکی - کانالی (G652 D) SMمناقصه / تمدید خرید 4.233 کیلومتر کابل فیبر نوری خاکی - کانالی (G652 D) SMمناقصه , مناقصه
 176. مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر و انجام عملیات مربوط به دستور کارهای صادره براساس پیامهای 137 و 1888 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر، نگهداری و بهسازی
/ 4 نظر / 3 بازدید

نرم افزار تبلیغات برروی وایبر مخصوص کامپیوتر 100% رایگان __ فایل صوتی استمرار، رمز دستیابی به اهداف 100% رایگان __ قدرتمندترین کتاب های دسترسی به هدف,تضمینی و تست شده (شامل 90 کتاب,مقاله,جزوه,برنامه و نرم افزار های کسب درآمد و آموزشی) با قیمت باورنکردنی 5.000 تومان __ آدرس لینک مجموعه : www.modir.CF