اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.11 در سایت

 1. مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی
 2. فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر تجدید / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر تجدید
 3. مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1475.57متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از پلاک ثبتی مساحت 1475.57متر
 4. مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 180متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه احداثی در زمین 180متر
 5. مناقصه انجام پروژه خط تغذیه گازرسانی به فرودگاه شاهرود نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام پروژه خط تغذیه گازرسانی به فرودگاه شاهرود نوبت دوم
 6. مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح منطقه سه / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدولگذاری معابر سطح منطقه سه
 7. مناقصه واگذاری خدمات کنتورخوانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات کنتورخوانی
 8. فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ا,فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی
 9. مزایده پروژه احاله مدیریت و بهره برداری ایستگاه تولید بذور مرتعی / مزایده, مزایده پروژه احاله مدیریت و بهره برداری ایستگاه تولید بذور مرتعی
 10. تجدید مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری نوبت دوم / تجدید مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری ....نوبت دوم
 11. مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حجمی زمانی جایگاههای شرکتی منطقه
 12. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاههای تقلیل فشار TBS ...
 13. فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 مجموعه فورانگیر حلقوی و ... / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز 10 مجموعه فورانگیر حلقوی و ...
 14. مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید لباس عملیاتی آتش نشانی
 15. مناقصه گازرسانی به روستاهای ... / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه گازرسانی به روستاهای ...
 16. مزایده فروش انواع اتصالات ، فشارسنج و غیره / آگهی مزایده , مزایده فروش انواع اتصالات ، فشارسنج و غیره
 17. آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ،آگهی مناقصه ارزیابی کیفی واگذاری خدمات مدیریت بهره برداری
 18. مناقصه تامین خدمات نگهداشت فضای سبز و .... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین خدمات نگهداشت فضای سبز و ....
 19. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 20. آگهی مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله / آگهی مناقصه، مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله
 21. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کامپیوتر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی،آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کامپیوتر
 22. مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده عمومی , مزایده اقلام ضایعاتی
 23. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی و اجرای عملیات گازرسانی- نوبت دوم
 24. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ...
 25. فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام...
 26. مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان
 27. مزایده فروش 2 دستگاه آبشیرینکن / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش 2 دستگاه آبشیرینکن
 28. مناقصه پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه پروژه بازسازی ساختمان اداری و پست امداد
 29. مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1 / آگهی مناقصه, مناقصه لوله کشی فومینگ و کولینگ مخزن T1
 30. مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی / آگهی مناقصه، مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی
 31. تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ...
 32. استعلام دستگاه تعادل سنج ایستا / استعلام دستگاه تعادل سنج ایستا
 33. دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست / دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
 34. مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS
 35. سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی نوین / سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی ، معماری و شهرسازی نوین
 36. سومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / سومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 37. چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین / چهارمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین
 38. دومین همایش بین المللی افق های نوین / دومین همایش بین المللی افق های نوین
 39. پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی / پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
 40. ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی / ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی
 41. اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی / اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
 42. آگهی مناقصه موتورهای درون چاهی / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه موتورهای درون چاهی
 43. پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران / پنجمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
 44. هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران / هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
 45. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی / سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
 46. سومین همایش بین المللی مدیریت استعدادها در هزاره سوم / سومین همایش بین المللی مدیریت استعدادها در هزاره سوم
 47. هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد / هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
 48. اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی / اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
 49. کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی / کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی
 50. هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری / هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
 51. همایش بین المللی صلح و دیپلماسی فرهنگی / همایش بین المللی صلح و دیپلماسی فرهنگی
 52. سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی / سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
 53. فراخوان مناقصه عمومی لوازم ابزار دقیق - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان مناقصه عمومی لوازم ابزار دقیق - نوبت دوم
 54. سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی / سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی ، روانشناسی و آسیب های اجتماعی
 55. نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی / نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
 56. هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار / هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
 57. چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی / چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی
 58. سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات مدیریت / سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
 59. مناقصه سرپوشیده کردن انهار و اجرای جدول سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرپوشیده کردن انهار و اجرای جدول سنگی
 60. فراخوان اجرای پروژه پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت ملی گاز ایران / فراخوان اجرای پروژه پیاده سازی مدیریت ریسک در شرکت ملی گاز ایران
 61. آگهی طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید نوبت دوم / آگهی طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید نوبت دوم
 62. آگهی طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید / آگهی طراحی پایه (Basic design ) و مشاوره احداث واحدهای جدید
 63. مناقصه خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی / مناقصه خدمات مشاوره ممیزی تفصیلی انرژی
 64. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 2300متر
 65. مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 384متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان زمین مساحت 384متر
 66. مزایده ملک مساحت 146.03متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 146.03متر
 67. مزایده پلاک ثبتی شماره 513 فرعی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 513 فرعی
 68. مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت
 69. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ 141 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل سواری پراید تیپ 141
 70. آگهی فراخوان عمومی واگذاری یا مشارکت در معدن مس - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ،آگهی فراخوان عمومی واگذاری یا مشارکت در معدن مس - نوبت دوم
 71. مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی
 72. مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ...
 73. همایش بزرگ تجارت ایران و عراق 96.7.11 / همایش بزرگ تجارت ایران و عراق96.7.11
 74. مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اقلام موجود در انبار - نوبت دوم
 75. مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حمل و نقل اقلام دخانی توتونی
 76. تامین خدمات سازندگی و جوشکاری .... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, تامین خدمات سازندگی و جوشکاری ....
 77. مزایده فروش4 باب از اماکن نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش4 باب از اماکن نوبت دوم
 78. مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری - نوبت دوم
 79. مناقصه به تامین یک دستگاه چیلر تراکمی خط ED / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه به تامین یک دستگاه چیلر تراکمی خط ED
 80. فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع / فراخوان انتخاب فروشنده جهت خرید سود مایع
 81. مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات... / مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات...
 82. فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی / فراخوان , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری و مسکونی
 83. هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.7.11 / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار 96.7.11
 84. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب
 85. مزایده فروش ملک / مزایده, مزایده فروش ملک
 86. آگهی TRIPLEX RECIPROCATING PLUNGER PUMP ... نوبت دوم / آگهی ، آگهی TRIPLEX RECIPROCATING PLUNGER PUMP
 87. مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام پروژه بازسازی سرویس های بهداشتی
 88. مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه
 89. مناقصه خرید 200 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 200 دستگاه پرینتر پرفراژ با قابلیت اسکن
 90. فراخوان انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی EIA طرح / فراخوان عمومی , فراخوان انجام مطالعات و تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی EIA طرح
 91. مناقصه شستشو اطوکاری پرده ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه شستشو اطوکاری پرده ...
 92. مناقصه خرید کابل فیبر نوری / مناقصه, مناقصه خرید کابل فیبر نوری
 93. مزایده فروش 13 دستگاه لیفتراک نو / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش 13 دستگاه لیفتراک نو
 94. مزایده فروش دمپرسی ذوبی ، آهن آلات قراضه ، ورق روبندیلی ... / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش دمپرسی ذوبی ، آهن آلات قراضه ، ورق روبندیلی ...
 95. مناقصه تامین ، طبخ و توزیع غذای پرسنل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، طبخ و توزیع غذای پرسنل
 96. مناقصه خرید لیفتراک / اگهی مناقصه , مناقصه خرید لیفتراک
 97. مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده نصب و بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی نوبت دوم
 98. مناقصه واگذاری پروژه احداث مرکز فرهنگی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه احداث مرکز فرهنگی
 99. فراخوان مناقصه تعویض زون یک لوله های آب آتش نشانی و ... / آگهی مناقصه , فراخوان مناقصه تعویض زون یک لوله های آب آتش نشانی و ...
 100. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.07متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 75.07متر
 101. مزایده زمین به مساحت 1600متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت 1600متر
 102. مزایده یکدستگاه خودروی سواری نیسان ماکسیما / اگهی مزایده , مزایده یکدستگاه خودروی سواری نیسان ماکسیما
 103. فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی
 104. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تامین برق مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و نصب تجهیزات تامین برق مجتمع فرهنگی ورزشی نوبت دوم
 105. مناقصه ساختمان آموزشی- تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه ساختمان آموزشی- تجدید
 106. مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 89متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک فقره پلاک ثبتی متراژ 89متر نوبت دوم
 107. مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان- نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری عملیات اجرایی احداث فونداسیون ساختمان- نوبت دوم
 108. مزایده ششدانگ آپارتمان 67.18متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 67.18متر
 109. مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان / مزایده , مزایده فروش اموال منقول و غیر منقول کارخانه خانه سازی همدان
 110. مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، برقی و ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری سرویس و نگهداری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، برقی و ساختمانی
 111. فراخوان مناقصه تعویض ورق های دیواره لانگستروم و بازسازی بدنه بویلر و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تعویض ورق های دیواره لانگستروم و بازسازی بدنه بویلر و ...نوبت دوم
 112. مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی
 113. مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه
 114. مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری .... / مناقصه ، مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری ....
 115. فراخوان زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی -نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان زیرساخت شبکه ذخیره سازی و تحویل محتوای فضای مجازی -نوبت دوم
 116. مناقصه پروژه عمرانی احداث ساختمان آتش نشانی- چاپ دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه پروژه عمرانی احداث ساختمان آتش نشانی- چاپ دوم
 117. مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت و ... نوبت دوم
 118. مناقصه تامین خدمات نگهبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین خدمات نگهبانی نوبت دوم
 119. مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله چهارم نوبت هشتم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه پروژه خرید مصالح و تجهیزات تجدید مرحله چهارم نوبت هشتم
 120. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 111.21متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 111.21متر
 121. مزایده فروش یکدستگاه کوره CNC سگوریت شیشه / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه کوره CNC سگوریت شیشه
 122. مزایده ملک یکباب خانه مساحت 277.40متر / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه مساحت 277.40متر
 123. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 1748 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به شماره 1748 فرعی
 124. مزایده فروش کاشی و سرامیک / مزایده اموال منقول , مزایده فروش کاشی و سرامیک
 125. فراخون مناقصه خرید ورق پالونک.... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای , فراخون مناقصه خرید ورق پالونک....
 126. مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک - 96.07.11 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری سیب زمینی درجه یک ، پیاز درجه یک - 96.07.11
 127. مزایده فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین مستعمل....96.07.11 / مزایده کتبی, مزایده فروش تعدادی خودروی سبک و سنگین مستعمل....96.07.11
 128. آگهی مناقصه عملیات اجرایی ساخت 23000 قطعه سبد آرماتور / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی ساخت 23000 قطعه سبد آرماتور
 129. مناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایتهای / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای فنس کشی و سایبان سایتهای
 130. مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت اعیان 98متر
 131. مناقصه خرید کارت ELU34 و کابل / مناقصه، مناقصه خرید کارت ELU34 و کابل
 132. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان اداری - نوبت دوم
 133. مزایده مدیریت و بهره برداری از جایگاه سوخت / آگهی مزایده، مزایده مدیریت و بهره برداری از جایگاه سوخت
 134. مزایده فروش یکدستگاه کامیون ولوو عراقی / آگهی مزایده حضوری، مزایده فروش یکدستگاه کامیون ولوو عراقی
 135. مناقصه خدمات خودرویی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خدمات خودرویی
 136. تجدید مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه 41.300 متر لوله پلی اتیلن سایز 75 الی 315 میلیمتر - نوبت دوم
 137. مزایده واگذاری دو مغازه حجاری / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری دو مغازه حجاری
 138. فراخوان مزایده فروش انواع پایه چوبی اسقاط / آگهی فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش انواع پایه چوبی اسقاط
 139. مزایده فروش کارخانه ششدانگ زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده فروش کارخانه ششدانگ زمین مساحت 2000متر
 140. استعلام انتخاب مشاور جهت تدوین نقشه های نصب بانک ها / استعلام,استعلام انتخاب مشاور جهت تدوین نقشه های نصب بانک ها
 141. استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور / استعلام، استعلام تعمیر و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور
 142. استعلام خرید پمپ شناور ... / استعلام , استعلام خرید پمپ شناور ...
 143. استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه فیبر نوری / استعلام, استعلام تخریب و نوسازی ساختمان پایانه فیبر نوری
/ 0 نظر / 20 بازدید