اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.2 در سایت

 1. مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری اداره امور خودروهای استیجاری منطقه - نوبت دوم
 2. مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید خدمات راهبری گروه واکنش رخدادهای امنیتی CSIRT - نوبت دوم
 3. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای .... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای... - نوبت دوم
 4. فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc) -نوبت دوم / مناقصه ,فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc) -نوبت دوم
 5. شناسایی فرآوری لجن فاضلاب شهری / شناسایی فرآوری لجن فاضلاب شهری
 6. تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه
 7. فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد
 8. فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه، فراخوان تجدید مناقصه نیرورسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی نوبت دوم
 9. تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... نوبت دوم / تجدید مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - تجدید - نوبت دوم
 10. مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری / مناقصه عمومی , مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری
 11. مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز
 12. مناقصه ماشینکاری قطعه، تولید قطعه، خرید میلگرد فولادی ... / مناقصه عمومی, مناقصه ماشینکاری قطعه، تولید قطعه، خرید میلگرد فولادی ...
 13. ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... تجدید نوبت دوم
 14. فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری...- نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری ...- نوبت دوم
 15. فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری
 16. مناقصه خرید 43 تن انواع کائوچو / مناقصه خرید 43 تن انواع کائوچو
 17. مناقصه احداث ساختمان پست امداد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان پست امداد
 18. فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف - نوبت دوم
 19. تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت دوم مرحله دوم / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت دوم مرحله دوم
 20. مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه امور مربوط به تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و پرسنل
 21. مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید و اجرای حدود 12/8 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب ...
 22. ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی- نوبت دوم / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی- نوبت دوم
 23. فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال- نوبت دوم
 24. مناقصه تهیه لوله و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه لوله و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری با لوله پلی اتیلن ...
 25. مناقصه خرید سرکابل و مفصل 63 کیلوولت و سرکابل 20 کیلوولت / مناقصه, مناقصه خرید سرکابل و مفصل 63 کیلوولت و سرکابل 20 کیلوولت
 26. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک
 27. مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه بهسازی ترمینالهای.... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه ارزیابی کیفی پیمانکاران پروژه بهسازی ترمینالهای....
 28. مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی- تجدید
 29. مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت نوبت دوم
 30. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مدرن- تصفیه خانه فاضلاب و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب مدرن- تصفیه خانه فاضلاب و ... نوبت دوم
 31. مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی... نوبت دوم
 32. مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات- اصلاحیه / مناقصه عمومی (اصلاحیه), مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات- اصلاحیه
 33. مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ... نوبت دوم
 34. فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای , فراخوان بیل مکانیکی چرخ زنجیری نوبت دوم
 35. مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز... نوبت دوم
 36. فراخوان جذب سرمایه گذار - نوبت دوم / فراخوان جذب سرمایه گذار - نوبت دوم
 37. فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان,فراخوان خرید تجهیزات شبکه لرزه نگاری
 38. مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورخانه / مناقصه ، مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و موتورخانه
 39. فراخوان سرمایه گذاری و ارائه طرح بهره برداری از سوله / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان سرمایه گذاری و ارائه طرح بهره برداری از سوله
 40. مناقصه تامین پهنای باند اینترنت / مناقصه ، مناقصه تامین پهنای باند اینترنت
 41. فراخوان مناقصه تدوین برند بوک / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه تدوین برند بوک
 42. تجدید مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات حفاظتی TPS
 43. شناسایی پیمانکار جهت پروژه سدسازی / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت پروژه سدسازی
 44. مناقصه اجرای عملیات آزمایش رادیوگرافی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات آزمایش رادیوگرافی
 45. شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح (شن و ماسه) / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت تامین مصالح (شن و ماسه)
 46. مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه / مناقصه, مناقصه خرید پارچه و پوشاک و البسه
 47. شناسایی پیمانکار جهت احداث جاده سرویس / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار جهت احداث جاده سرویس
 48. فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات ... / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان مناقصه فرآوری و تغذیه اطلاعات ...
 49. فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه ... نوبت دوم / آگهی فراخوان اول مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل آموزشگاه 9 کلاسه ... نوبت دوم
 50. مناقصه واگذاری انواع حمل حمل صادراتی با تریلی چادردار / مناقصه، مناقصه واگذاری انواع حمل حمل صادراتی با تریلی چادردار
 51. مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری... - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری... - مرحله دوم
 52. مناقصه تولید و مونتاژ قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه تولید و مونتاژ قطعات
 53. فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده نوبت دوم
 54. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری / فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت ، فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری
 55. مناقصه تعداد 2 دستگاه شبیه ساز رانندگی / مناقصه ، مناقصه تعداد 2 دستگاه شبیه ساز رانندگی
 56. مناقصه عملیات سوخت رسانی و خدمات پشتیبانی .... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه عملیات سوخت رسانی و خدمات پشتیبانی .... نوبت دوم
 57. مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و.... نوبت دوم
 58. مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور
 59. مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری مرکز کلینیک گل و گیاه تجدید نوبت دوم
 60. مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام عملیات پیشروی ، آماده سازی و استخراج ماده معدنی نوبت دوم
 61. فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید خدمات مشاوره خارج سازی مغروقه های کشور نوبت دوم
 62. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات تکمیلی ذخیره سازی اطلاعات
 63. مناقصه احداث پارک ترافیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک ترافیک
 64. مناقصه نگهداری ، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / مناقصه, مناقصه نگهداری ، سرویس و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 65. مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی نوبت دوم
 66. مناقصه ​خرید و تحویل لایسنس های VMware / مناقصه عمومی، مناقصه ​خرید و تحویل لایسنس های VMware
 67. فراخوان نمونه برداری و کارشناسی مدارک نوبت دوم / فراخوان شناسایی، فراخوان نمونه برداری و کارشناسی مدارک نوبت دوم
 68. عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera نوبت دوم / عمومی دو مرحله ای تامین دستگاه IR Camera نوبت دوم
 69. تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی / آگهی تجدید مناقصه عمده دو مرحله ای , تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی
 70. تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 71. تجدید مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای دیوار ساحلی ...
 72. تمدید دریافت و تکمیل و تحویل تجدید اسناد مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری... / آگهی تمدید دریافت تکمیل و تحویل اسناد تجدید مناقصه، تمدید دریافت و تکمیل و تحویل تجدید اسناد مناقصه اپراتوری، نگهداری، تعمیر، ارتقاء و تجهیز سیستم های تصویر برداری...
 73. مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور مربوط به حمل و نقل
 74. مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی اجرای پروژه های لوله گذاری و احداث ابنیه
 75. آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان نوبت دوم / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه حمل 150.000 تن نفتا از پالایشگاه آبادان نوبت دوم
 76. مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه
 77. مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط - نوبت دوم
 78. مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید- نوبت دوم
 79. ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید- نوبت دوم
 80. تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی - نوبت دوم
 81. مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج / آگهی مناقصه عمده , مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج
 82. مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه اینرکیسینگ - نوبت دوم
 83. مناقصه گاز رسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه گاز رسانی نوبت دوم
 84. مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه
 85. مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات یدکی - نوبت دوم
 86. مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه...نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه...نوبت دوم
 87. مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی - نوبت دوم
 88. مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید
 89. فراخوان مجدد ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام آزمون های غیر مخرب ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مجدد پیمانکار , مناقصه ارائه خدمات بازرسی فنی و انجام آزمون های غیر مخرب و ... - نوبت دوم
 90. مناقصه خرید کنجاله سویا / آگهی مناقصه, مناقصه خرید کنجاله سویا
 91. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های واحد مهندسی فرآورده ها به بخش خصوصی نوبت دوم
 92. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای ....
 93. مناقصه واگذاری تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای / مناقصه, مناقصه واگذاری تعدادی از مجتمع و شهرک های کشاورزی گلخانه ای
 94. مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی
 95. مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای بخشی از شبکه و انشعابات فاضلاب شهر نوبت دوم
 96. مناقصه DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه DIMETHYL DISULFID (DMDS) و ...نوبت دوم
 97. مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع انواع غذای مورد نیاز / مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع انواع غذای مورد نیاز
 98. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای... / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...
 99. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید ... نوبت دوم
 100. تمدید فراخوان تامین الکتروپمپ های پروژه / تمدید فراخوان , تمدید فراخوان تامین الکتروپمپ های پروژه
 101. مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت ارائه طرح و اجرای آب بندی مخزن بتنی
 102. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید سه دستگاه تجهیزات مقره شویی...
 103. استعلام احداث جاده , سایت ستاد / استعلام,استعلام احداث جاده بین مزارع
 104. فراخوان خرید 3 دستگاه برج نوری سیار / فراخوان ، فراخوان خرید 3 دستگاه برج نوری سیار
 105. استعلام کیف جیبی مردانه , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام کیف جیبی مردانه
 106. فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان پروژه تکمیل زیرسازی، آسفالت، محوطه سازی و ایمن سازی
 107. مناقصه اجرای عملیات آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات آسفالت
 108. مناقصه تعویض لوله ای زیر جاده ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعویض لوله ای زیر جاده ای
 109. استعلام هندزفری با بلوتوث , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام هندزفری با بلوتوث
 110. ارزیابی کیفی عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف -نوبت دوم / ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف -نوبت دوم
 111. مناقصه اجاره تعداد 7 دستگاه خودرو پژوپارس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجاره تعداد 7 دستگاه خودرو پژوپارس
 112. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر - نوبت دوم
 113. مناقصه اجرای عملیات آسفالت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات آسفالت - نوبت دوم
 114. مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه قطعات یدکی کمپرسور گازی
 115. مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه پروژه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها نوبت دوم
 116. فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ...
 117. مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار
 118. فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری نوبت دوم
 119. فراخوان توسعه و اصلاح شبکه، توسعه برق روستایی... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان توسعه و اصلاح شبکه، توسعه برق روستایی... نوبت دوم
 120. مناقصه احداث بوستان هرمی باف / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بوستان هرمی باف
 121. مناقصه تعدادی کارت 10G، LPUF مربوط به سوئیچ هواووی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعدادی کارت 10G، LPUF مربوط به سوئیچ هواووی ... نوبت دوم
 122. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب نوبت دوم
 123. تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه های عمومی، تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه... نوبت دوم
 124. فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب ... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مناقصه حمل و اجرای پوشش کولتار اپوکسی سازه های تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم
 125. آگهی ارزیابی کیفی مشاوران واگذاری پروژه های مطالعاتی / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ،آگهی ارزیابی کیفی مشاوران واگذاری پروژه های مطالعاتی
 126. مناقصه بازسازی ساختمان اداری و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازسازی ساختمان اداری و ...
 127. فراخوان تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر ... نوبت دوم / فراخوان، فراخوان تامین خدمات حمل سوخت مورد نیاز دستگاههای حفاری مستقر ... نوبت دوم
 128. مناقصه واگذاری خطوط تولید قطعات ریخته گری دقیق و ماسه ای نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری خطوط تولید قطعات ریخته گری دقیق و ماسه ای نوبت دوم
 129. مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان / مناقصه ، مناقصه ا
/ 0 نظر / 49 بازدید