اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.22 در سایت

 1. مناقصه پیاده روسازی معابر... نوبت دوم / مناقصه پیاده روسازی معابر... - نوبت دوم
 2. مناقصه پیاده روسازی معابر... - نوبت دوم / مناقصه پیاده روسازی معابر... - نوبت دوم
 3. فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI.... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه مقاوم سازی واحد تبدیل کانالیستی CRI.... نوبت دوم
 4. مناقصه واگذاری انجام امورخدمات و نظافت ساختمان ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انجام امورخدمات و نظافت ساختمان ها
 5. فراخوان تامین و تعمیر قطعات و تجهیزات مکانیزمهای ثابت و متحرک / آگهی فراخوان، فراخوان تامین و تعمیر قطعات و تجهیزات مکانیزمهای ثابت و متحرک
 6. تجدید ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی ، تجدید ارزیابی کیفی مناقصه طرح بازسازی خط در حال بهره برداری 1000 میلیمتر فاضلاب
 7. مناقصه عمومی دو مرحله ای پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ،مناقصه عمومی دو مرحله ای پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم
 8. مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات موتورخانه ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری و تعمیرات تاسیسات موتورخانه ها
 9. مناقصه 50 درصدی پاندل های RHIA / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری 50 درصدی پاندل های RHIA
 10. ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، ارزیابی کیفی مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب
 11. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر .... نوبت دوم
 12. مناقصه احداث روشنایی کمربندی شهرک امیریه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه احداث روشنایی کمربندی شهرک امیریه
 13. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه
 14. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر شهرک صدف / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر شهرک صدف
 15. مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی
 16. مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث انبار خدمات رفاهی ، ساختمان نوبت دوم
 17. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر مرکز / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر مرکز
 18. فراخوان تامین دارو، درمان و راهبری درمانگاه نوبت دوم / فراخوان تامین دارو، درمان و راهبری درمانگاه نوبت دوم
 19. مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا نوبت دوم
 20. تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم
 21. مناقصه تعدادی خودرو جهت انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری / مناقصه, مناقصه تعدادی خودرو جهت انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری
 22. فراخوان اجاره یک فرونده شناور ASD / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فرونده شناور ASD
 23. مناقصه سرویس و نگهداری و رفع خاموشی های شبکه های روشنایی / آگهی مناقصه عمومی ،مناقصه سرویس و نگهداری و رفع خاموشی های شبکه های روشنایی
 24. مناقصه نگهداری فضای سبز باغ راه فدک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نگهداری فضای سبز باغ راه فدک
 25. مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه نوبت دوم
 26. مناقصه اجرای عملیات تسطیح و حصارکشی زمین نوبت دوم / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تسطیح و حصارکشی زمین نوبت دوم
 27. تجدید مناقصه بهره برداری و نگهداری از خطوط انتقال... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از خطوط انتقال..
 28. مناقصه تهیه ، ساخت و نصب ، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2) نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تهیه ، ساخت و نصب ، تست و تحویل بارج های پانتون های فاز (2) نوبت دوم
 29. مناقصه خرید دو دستگاه برگشمار / مناقصه, مناقصه خرید دو دستگاه برگشمار
 30. مناقصه عملیات لکه گیری ، آسفالت محورهای.... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات لکه گیری ، آسفالت محورهای.... تجدید
 31. مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه تجهیزات ، احداث فونداسیون ، نصب برج و سیم کشی نوبت دوم
 32. مناقصه عمومی دو مرحله ای پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری / مناقصه عمومی دو مرحله ای ،مناقصه عمومی دو مرحله ای پیگرانی هوشمند خط لوله سوم سراسری
 33. مناقصه تامین جارو شهرداری 96.7.22 / آگهی مناقصه , مناقصه تامین جارو شهرداری 96.7.22
 34. تجدید مناقصه پروژه اپرون و تاکسیوی فرودگاه / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی، تجدید مناقصه پروژه اپرون و تاکسیوی فرودگاه
 35. مناقصه اجرای سیستم داکت اسپیلت باشگاه ورزشی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سیستم داکت اسپیلت باشگاه ورزشی
 36. مناقصه نصب انشعابات متفرقه شرق مشهد / آگهی عمومی، مناقصه نصب انشعابات متفرقه شرق مشهد
 37. فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید ، بارگیری، حمل و باراندازی 1600 تن لوله های پلی اتیلن
 38. مناقصه اجرای حدود 2900 متر اصلاح شبکه و 360 فقره انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 2900 متر اصلاح شبکه و 360 فقره انشعاب آب نوبت اول
 39. فراخوان خرید، نصب و نگهداری ، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی خرید، نصب و نگهداری ، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار
 40. فراخوان شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان رنگ های صنعتی / فراخوان شناسایی منابع جدید تولید و تامین کنندگان رنگ های صنعتی
 41. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری- تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام کار در خدمات شهری- تجدید
 42. ارزیابی کیفی شناسایی مشاوران جهت انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی شناسایی مشاوران جهت انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق
 43. ارزیابی کیفی ساخت پروژه فروشگاهی شهروند المپیک ... / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ساخت پروژه فروشگاهی شهروند المپیک ... نوبت اول
 44. مناقصه خرید ، خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و مشاعات / آگهی مناقصه , مناقصه خرید ، خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و مشاعات
 45. فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی , فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک- نوبت دوم
 46. فراخوان احداث خط 20 کیلوولت و نیرورسانی به چاه ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی,فراخوان احداث خط 20 کیلوولت و نیرورسانی به چاه ها
 47. تجدید فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران / فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران
 48. مناقصه لوله های rh1a و rh1b بویلر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله های rh1a و rh1b بویلر
 49. مناقصه عملیات نسوزکاری تجهیزات خط تولید 96.7.22 / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات نسوزکاری تجهیزات خط تولید کارخانه
 50. مناقصه خرید کارتن 100 و 250 سی سی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید کارتن 100 و 250 سی سی
 51. تجدید مناقصه تکمیل کانال محله سادات و ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل کانال محله سادات و ...نوبت دوم
 52. تجدید مناقصه تجدید تهیه ، تامین و حمل تعداد 12 دستگاه دیزل ژنراتور تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه ، تامین و حمل تعداد 12 دستگاه دیزل ژنراتور تجدید نوبت دوم
 53. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زمکان / آگهی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای محور زمکان
 54. مناقصه انجام عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه انجام عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور نوبت دوم
 55. مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم
 56. مناقصه تهیه طرح و اسناد فنی مناقصه مربوط به سیستم های اعلان حریق سوله ها...نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه تهیه طرح و اسناد فنی مناقصه مربوط به سیستم های اعلان حریق سوله ها...نوبت دوم
 57. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت- تجدید- نوبت دوم
 58. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 59. مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) نوبت دوم / مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) نوبت دوم
 60. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات منشگیری ، ماشین نویسی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه،آگهی ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات منشگیری ، ماشین نویسی
 61. مناقصه خرید و نصب قله گارد و سیم گارد بر روی خطوط و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید و نصب قله گارد و سیم گارد بر روی خطوط و ...نوبت دوم
 62. مناقصه اجرای حدود 4420 متر اصلاح شبکه و 573 فقره انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای حدود 4420 متر اصلاح شبکه و 573 فقره انشعاب آب
 63. فراخوان نمونه برداری و کارشناسی مدارک / فراخوان شناسایی، فراخوان نمونه برداری و کارشناسی مدارک
 64. مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی - نوبت دوم
 65. مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی
 66. تجدید مناقصه تعداد 16.000.000 عدد مغزی رول حرارتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعداد 16.000.000 عدد مغزی رول حرارتی
 67. ارزیابی کیفی ساخت پروژه فروشگاهی شهروند اختیاریه... / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ساخت پروژه فروشگاهی شهروند اختیاریه... نوبت اول
 68. مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه جدول گذاری پروژه های ترافیکی - تجدید نوبت دوم
 69. مناقصه خرید یک دستگاه هایشیرمیکسر -نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید یک دستگاه هایشیرمیکسر -نوبت دوم
 70. ارزیابی کیفی ساخت پروژه فروشگاهی شهروند نبرد جنوبی ... / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی ساخت پروژه فروشگاهی شهروند جنوبی ... نوبت اول
 71. مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی - نوبت دوم
 72. مناقصه تهیه طرح توسعه کسب و کار / مناقصه ، تهیه طرح توسعه کسب و کار
 73. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ...نوبت دوم
 74. مناقصه پروژه تکمیل پارک 14 هکتاری - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل پارک 14 هکتاری - نوبت دوم
 75. مناقصه پیمانکاری بارگیری سیمان پاکتی کارخانه / آگهی مناقصه,مناقصه پیمانکاری بارگیری سیمان پاکتی کارخانه
 76. مناقصه خط کشی محوری - عابر پیاده ، کاهنده های سرعت / آگهی مناقصه , مناقصه خط کشی محوری - عابر پیاده ، کاهنده های سرعت
 77. مناقصه خریداری پنیر uf و خرما / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری پنیر uf و خرما
 78. مناقصه حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر / آگهی مناقصه,مناقصه حمل و جابجایی مواد اولیه و کلینکر
 79. فراخوان نگهداری و نظافت عمومی فضاهای سبز و .... / فراخوان انتخاب پیمانکار, فراخوان نگهداری و نظافت عمومی فضاهای سبز و ....
 80. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان و خدمات آبدارخانه
 81. مناقصه دو جداره نمودن پنجره های تعدادی از ساختمانهای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دو جداره نمودن پنجره های تعدادی از ساختمانهای ...
 82. مناقصه نگهداری ، واکاری و برداشت محصولات باغی / مناقصه ، مناقصه نگهداری ، واکاری و برداشت محصولات باغی
 83. فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار نسبت به احیا و عمران موقوفات / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان عمومی دعوت از سرمایه گذار نسبت به احیا و عمران موقوفات
 84. مناقصه حسابرسی سال 1396 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حسابرسی سال 96
 85. هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار
 86. مناقصه خرید انواع حلال مخصوص چاپ فلکسو تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع حلال مخصوص چاپ فلکسو تجدید
 87. مناقصه ممیزی املاک منطقه (2) شهر قم / مناقصه , مناقصه ممیزی املاک منطقه (2) شهر قم نوبت اول
 88. مناقصه عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی...
 89. مناقصه تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه عمومی,مناقصه تامین، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
 90. مناقصه تامین انواع مستربچ (رنگدانه) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین انواع مستربچ (رنگدانه)
 91. مناقصه انجام مطالعات سیستم جامع اعلام حریق مجتمع بندری و ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه انجام مطالعات سیستم جامع اعلام حریق مجتمع بندری و ...
 92. مناقصه تکمیل و احداث راه های روستایی آب قلمون / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل و احداث راه های روستایی آب قلمون
 93. فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM نوبت دوم
 94. فراخوان اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,فراخوان اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نوبت دوم
 95. مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله و پسماندهای خانگی و ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله و پسماندهای خانگی و ... تجدید نوبت دوم
 96. فراخوان اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی سپیدار نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران,فراخوان اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی سپیدار نوبت دوم
 97. مناقصه امور مربوط به پیمانکاری خدمات نقلیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به پیمانکاری خدمات نقلیه
 98. مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی
 99. مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ... 96/7/22 / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ... 96/7/22
 100. مناقصه قند شکسته 96.7.22 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین قند شکسته 96.7.22
 101. فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 102. مناقصه انجام سرویس های حمل و نقل عملیات فنی درون شهری و برون شهری / آگهی مناقصه دو مرحله ای , مناقصه انجام سرویس های حمل و نقل عملیات فنی درون شهری و برون شهری
 103. اصلاحیه فراخوان اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی / اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی,فراخوان اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی
 104. فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
 105. مناقصه نگهداری فضای سبز 96.7.22 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری فضای سبز 96.7.22
 106. مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل ریبویلرهای آمین- نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دو دستگاه تیوب باندل ریبویلرهای آمین- نوبت دوم
 107. مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام قسمتی از امور اجرایی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 108. مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر نوبت دوم / آگهی شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر نوبت دوم
 109. مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید 227 دستگاه انواع تابلو نوبت دوم
 110. مناقصه توسعه و احداث شبکه جهت ایجاد نقاط تبادل انرژی فیدرهای 20 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه توسعه و احداث شبکه جهت ایجاد نقاط تبادل انرژی فیدرهای 20 کیلوولت نوبت دوم
 111. مناقصه تامین 10 نفر اپراتور تاکسی بیسیم 133- نوبت دوم / مناقصه تامین 10 نفر اپراتور تاکسی بیسیم 133- نوبت دوم
 112. استعلام ۴ دستگاه GPS و ..., سایت ستاد / استعلام,استعلام ۴ دستگاه GPS و ...
 113. فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی نوبت دوم
 114. مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و ... نوبت دوم
 115. مناقصه امور مربوط به فعالیت های خدماتی فضای آموزشی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به فعالیت های خدماتی فضای آموزشی ... نوبت دوم
 116. استعلام صابون حمام یکتا 120 گرمی, سامانه ستاد / استعلام,استعلام صابون حمام یکتا 120 گرمی
 117. استعلام خرید تابلو و علائم, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام خرید تابلو و علائم
 118. مناقصه بیمه مسئولیت جامع شهرداری ... / آگهی مناقصه عمومی،مناقصه بیمه مسئولیت جامع شهرداری ...
 119. فراخوان مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای نوبت دوم
 120. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق 10 و 18 / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران, مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق 10 و 18
 121. مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه جهت برق رسانی و ...
 122. مناقصه مقدار 20.000 متر مربع عایق پلی اتیلن باتریهای ساکن و صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 20.000 متر مربع عایق پلی اتیلن باتریهای ساکن و صنعتی
 123. مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف همراه با اجرای پوشش داخلی و خارجی تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله فولادی در سایزهای مختلف همراه با اجرای پوشش داخلی و خارجی تجدید
 124. فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز / آگهی فراخوان پیش ارزیابی , فراخوان تامین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری از نیروگاه بیوگاز
 125. مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات رسیدگی به رفع نواقص شبکه های جمع آوری فاضلاب ... تجدید
 126. مناقصه اجام خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی کالا و تنظیفات انبارها / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه اجام خدمات تخلیه و بارگیری و صفافی کالا و تنظیفات انبارها
 127. مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت معابر سطح شهر
 128. آگهی فراخوان عمومی شناسایی پروژه شهربازی پل ولایت / آگهی فراخوان عمومی شناسایی،آگهی فراخوان عمومی شناسایی پروژه شهربازی پل ولایت
 129. مناقصه خدمات پیمانکاری نیروی فنی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات پیمانکاری نیروی فنی
/ 0 نظر / 17 بازدید