اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.6.29 در سایت

 1. مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری آموزشی
 2. مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی...
 3. مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی / آگهی مزایده, مزایده اداره و بهره برداری تعدادی از اماکن ورزشی
 4. آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه نوبت دوم / آگهی ارزیابی ، آگهی ارزیابی واگذاری امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای رستوران باشگاه نوبت دوم
 5. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت دو باب مغازه / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به صورت دو باب مغازه
 6. اصلاحیه اگهی مزایده برداشت مصالح رودخانه ای / اصلاحیه , اصلاحیه اگهی مزایده برداشت مصالح رودخانه ای
 7. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به مساحت 400 مترمربع
 8. مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه سواری پراید
 9. مزایده سه دانگ یکباب حیاط مسکونی / مزایده,مزایده سه دانگ یکباب حیاط مسکونی
 10. مزایده ششدانگ پلاک 6233 فرعی پرونده 9600352 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6233 فرعی پرونده 9600352
 11. تمدید مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ... / آگهی تمدید مناقصه، تمدید مناقصه نیرو رسانی تامین پروژه گرمایشی نفت کوره ...
 12. مزایده یک زمین کشاورزی به مساحت 18450 مترمربع / مزایده,مزایده مزایده یک زمین کشاورزی به مساحت 18450 مترمربع
 13. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5356 به مساحت 72/56 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 5356 به مساحت 72/56 مترمربع
 14. مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه احداث خط لوله ۸ اینچ آبرسانی - نوبت دوم
 15. تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث دیوار تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم
 16. مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نشت یابی از تاسیسات و ...- نوبت دوم
 17. فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه دیوارکشی ضلع شرقی و ....- نوبت دوم
 18. مزایده ملک مسکونی به مساحت 98/19 مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی به مساحت 98/19 مترمربع
 19. مزایده ملک واقع در خیابان 17 شهریور / مزایده مزایده ملک واقع در خیابان 17 شهریور
 20. مزایده ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 620 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 620 مترمربع
 21. مزایده یک دستگاه یخچال... / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه یخچال...
 22. تجدید مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 1 دستگاه جراثقال 20 تن - نوبت دوم
 23. مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی / مزایده ،مزایده ششدانگ یک باب خانه مسکونی
 24. مزایده یک دستگاه وانت - مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه وانت - مرحله دوم
 25. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 298 مترمربع / مزایده ،مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین به مساحت 298 مترمربع
 26. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 284 فرعی / مزایده ،مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 284 فرعی
 27. مزایده مجتمع مسکونی به مقدار 419/64 / مزایده,مزایده مجتمع مسکونی به مقدار 419/64
 28. مزایده ماشین آلات صنعتی شامل دستگاه فرگردان و ... - نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده ماشین آلات صنعتی شامل دستگاه فر گردان و ... - نوبت دوم
 29. مزایده پلاک ثبتی شماره 950145 خیابان آزادگان کلاسه 952303 / مزایده،مزایده پلاک ثبتی شماره 950145 خیابان آزادگان کلاسه 952303
 30. مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی شماره 6919 کلاسه 952362 / مزایده ملک مشاعی پلاک ثبتی شماره 6919 کلاسه 952362
 31. مزایده ملک به مساحت 1285 متر کلاسه 950151 نوبت اول / مزایده،مزایده ملک به مساحت 1285 متر کلاسه 950151 نوبت اول
 32. اعیان عرصه 5750 متر مربع - اعیانی سالن پرورش مرغ... / آگهی مزایده، اعیان عرصه 5750 متر مربع - اعیانی سالن پرورش مرغ...
 33. مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یک قطعه از املاک سطح شهر نوبت دوم
 34. آگهی مزایده تلفن همراه / آگهی مزایده تلفن همراه
 35. مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 مترمربع کلاسه 9301072 / مزایده،مزایده یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 5000 مترمربع کلاسه 9301072
 36. مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 14074 کلاسه 9501432 / مزایده،مزایده ششدانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 14074 کلاسه 9501432
 37. مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات ... / مناقصه امور حجمی شامل اپراتوری و حفاظت فیزیکی تاسیسات نگهداری از تصفیه خانه آب و فاضلاب خرم آباد و امور جاریه شهرهای کوچک ...
 38. مزایده یک باب مغازه به مساحت 125/95 مترمربع کلاسه 9503444 / مزایده,مزایده یک باب مغازه به مساحت 125/95 مترمربع کلاسه 9503444
 39. مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند مساحت 430متر نوبت دوم
 40. مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 2281.6متر نوبت دوم
 41. فراخوان استخراج معادن زیرزمینی سرب و مس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان استخراج معادن زیرزمینی سرب و مس
 42. مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی / مزایده,مزایده فروش یک قطعه زمین مساحت 1677متر و قطعه 27 تفکیکی
 43. مزایده ملک به مساحت 156.80متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 156.80متر نوبت دوم
 44. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک کلاسه 940243 نوبت دوم / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک کلاسه 940243 نوبت دوم
 45. مزایده فروش ملک به مساحت 45 مترمربع / مزایده,مزایده فروش ملک به مساحت 45 مترمربع
 46. مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 200 متر / مزایده,مزایده یک باب خانه مسکونی به مساحت 200 متر
 47. مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3000 مترمربع / مزایده یک قطعه زمین زراعی به مساحت 3000 مترمربع
 48. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 280 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 280 مترمربع
 49. مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت زمین برابر 203.3متر نوبت دوم
 50. مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز اموال غیرمنقول نوبت دوم
 51. مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش تعداد 5 تخته فرش ماشینی و ...نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ یک عرصه و اعیان یک قطعه زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یک عرصه و اعیان یک قطعه زمین
 53. مناقصه تعریض ابنیه فنی... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تعریض ابنیه فنی... نوبت دوم
 54. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور / مزایده,مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور
 55. مزایده ملک به مساحت 230.75متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک به مساحت 230.75متر نوبت دوم
 56. انتخاب پیمانکار تجهیزات کامل جابجایی / انتخاب پیمانکار تجهیزات کامل جابجایی
 57. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2701/1135 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2701/1135
 58. مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 195مترمربع نوبت دوم
 59. مزایده 2 هکتار زمین کشاورزی کلاسه 950658 / مزایده,مزایده 2 هکتار زمین کشاورزی کلاسه 950658
 60. مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه / مزایده , مزایده سه تخته فرش 12 متری یاقوت مشهد 700 شانه
 61. مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی دوم / مزایده ,مزایده مال مشاع پلاکهای ثبتی 182 فرعی از 56 اصلی دوم
 62. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 8197/5 مترمربع / مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه باغ میمی به مساحت 8197/5 مترمربع
 63. مزایده سه دانگ ملک شماره 2747 فرعی کلاسه 951770 / مزایده،مزایده سه دانگ ملک شماره 2747 فرعی کلاسه 951770
 64. مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و.... / مزایده, مزایده دستگاه سانتریفیوژ آبگیری با تابلو برق و....
 65. مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 13 به مساحت 190 مترمربع / مزایده،مزایده یک قطعه زمین به شماره پلاک 13 به مساحت 190 مترمربع
 66. مزایده یک دستگاه آپارتمان شماره 960146 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان شماره 960146
 67. مزایده فروش یکدستگاه هود الایت و ... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه هود الایت و ... نوبت دوم
 68. مزایده فروش تعداد 26 عدد کپسول اکسیژن 40 لیتری / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 26 عدد کپسول اکسیژن 40 لیتری
 69. مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی / مزایده,مزایده 86 صدم دانگ از دو دانگ پلاک ثبتی 76 فرعی
 70. مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 3989/11 مرحله دوم / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه زمین پلاک ثبتی 3989/11 مرحله دوم
 71. مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 3000 متر نوبت دوم
 72. مناقصه خرید قطعات یدکی توربین GE نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه خرید قطعات یدکی توربین GE نوبت دوم
 73. مزایده فروش خودرو پژو پارس مشکی / مزایده , مزایده فروش خودرو پژو پارس مشکی
 74. مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک ثبتی 271 فرعی 19768متر
 75. مزایده ساختمان با عرصه هفتاد متر / مزایده,مزایده ساختمان با عرصه هفتاد متر
 76. مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه باغ انگور
 77. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ GLXI مدل 1390 مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 405 تیپ GLXI مدل 1390 مرحله دوم
 78. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
 79. مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی
 80. مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه ساختمان خدماتی
 81. مزایده واگذاری بوفه دانشجویی / مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بوفه دانشجویی
 82. مزایده ساختمان قدیم دانشگاه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده ساختمان قدیم دانشگاه نوبت دوم
 83. مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات توسعه و احداث، اصلاح و بهینه سازی، روشنایی معابر و ...
 84. مزایده فروش تیرآهن های نمره 18-22-27 / مزایده , مزایده فروش تیرآهن های نمره 18-22-27
 85. مزایده فروش محصول مرکبات باغ / مزایده , مزایده فروش محصول مرکبات باغ
 86. مزایده نسبت به واگذاری انتشارات و بوفه واحد / مزایده نسبت به واگذاری انتشارات و بوفه واحد
 87. مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ...96.6.29 / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 14 دستگاه کولر دوتیکه 30 هزار مدل گری و ...96.6.29
 88. فراخوان مزایده اجاره استخر و سونای مجموعه ورزشی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره استخر و سونای مجموعه ورزشی نوبت دوم
 89. فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی
 90. مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین وسائط نقلیه سبک با راننده - نوبت دوم
 91. مزایده فروش یک باب کارگاه / مزایده,مزایده فروش یک باب کارگاه
 92. فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات روشنایی پروژه سیمان العماره / فراخوان شناسایی و ارزیابی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تجهیزات روشنایی پروژه سیمان العماره
 93. مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه نوبت دوم
 94. مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه / مناقصه عمومی، مناقصه خرید بیمه نامه های شخص ثالث وسائط نقلیه
 95. مزایده فروش سواری سیستم و تیپ پژو جی ال ایکس 405 / مزایده , مزایده فروش سواری سیستم و تیپ پژو جی ال ایکس 405
 96. فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, فراخوان دستگاه فیلتر پرس روغن - نوبت دوم
 97. مزایده 598/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 598/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 98. استعلام آهک پخته / استعلام، استعلام آهک پخته
 99. استعلام رولبرینگ / استعلام رولبرینگ
 100. استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل / استعلام , استعلام فیلتر المنت ترینیون اجمیل
 101. مزایده 5 دانگ و 98/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی / مزایده,مزایده 5 دانگ و 98/2 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ سرقفلی
 102. استعلام ​فلنج سر الکتروموتور باکت ویل ریکلایمر / استعلام,استعلام​ فلنج سر الکتروموتور باکت ویل ریکلایمر
 103. استعلام ولو پنوماتیک هوا با محرک / استعلام,استعلام​ ولو پنوماتیک هوا با محرک
 104. استعلام مبدل حرارتی صفحه ای فن غبارگیر / استعلام,استعلام​ مبدل حرارتی صفحه ای فن غبارگیر
 105. مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید 36500 دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز تجدید
 106. مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 135/5 مترمربع / مزایده ، مزایده ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 135/5 مترمربع
 107. مزایده فروش وسایل و تجهیزات اداری / مزایده,ممزایده فروش وسایل و تجهیزات اداری
 108. مزایده فروش وسایل و تجهیزات کامپیوتری / مزایده,مزایده فروش وسایل و تجهیزات کامپیوتری
 109. مزایده فروش ضایعات فلزی / مزایده,مزایده فروش ضایعات فلزی
 110. مزایده فروش ضایعات پلاستیکی / مزایده,مزایده فروش ضایعات پلاستیکی
 111. مزایده فروش لاستیک / مزایده,مزایده فروش لاستیک
 112. crystal melamine product / crystal melamine product
 113. crystal melamine product / crystal melamine product
 114. تجدید استعلام واگذاری واحد درمان سو مصرف مواد مخدر MMT به صورت اجاره بهای ماهیانه / تجدید استعلام واگذاری واحد درمان سو مصرف مواد مخدر MMT به صورت اجاره بهای ماهیانه
 115. استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی / استعلام , استعلام واگذاری محل غرفه مواد غذایی
 116. مزایده 658 هزارم یک دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان / مزایده ،مزایده 658 هزارم یک دانگ از ششدانگ یک باب آپارتمان
 117. استعلام دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی / برگ استعلام، استعلام دستگاه تهیه هوای فشرده دندانپزشکی
 118. استعلام Butterfly valve / استعلام Butterfly valve
 119. مناقصه خرید تیوب باندل / مناقصه، مناقصه خرید تیوب باندل
 120. مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی / مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی
 121. مناقصه complete water cooler / مناقصه complete water cooler
 122. مناقصه خرید تیوب باندل / مناقصه، مناقصه خرید تیوب باندل
 123. استعلام STEAM TRAP WATSON .... / استعلام، استعلام STEAM TRAP WATSON ....
 124. استعلام قطعات مربوط به مربوط به آچار هیدرولیک / استعلام,استعلام قطعات مربوط به مربوط به آچار هیدرولیک
 125. مزایده 874/7 هزارم یک قطعه زمین مشاع / مزایده ، مزایده 874/7 هزارم یک قطعه زمین مشاع
 126. استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی / استعلام,استعلام تست اسپیرومتری سنجش ریوی
 127. استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی / استعلام,استعلام انجام تست ادیومتری شنوائی سنجی
 128. استعلام انجام تست بینائی سنجی / استعلام,استعلام انجام تست بینائی سنجی
 129. استعلام پایه سه تایی برای رله های اسپیدترونیک / فرم استعلام , استعلام پایه سه تایی برای رله های اسپیدترونیک
 130. استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA و HBA1C / استعلام بهاء, استعلام انجام آزمایشات خون و ادرار و PSA و HBA1C
 131. مناقصه اجرای لایه دوم فنس پیرامونی منطقه سریدون مجتمع مس سرچشمه / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای لایه دوم فنس پیرامونی منطقه سریدون مجتمع مس سرچشمه
 132. مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات توسعه هیپ یک از سمت شرق و ساخت پوند
 133. مناقصه تهیه و اجرای فایر باکس و هوز ریل‌های تغلیظ میدوک / مناقصه تهیه و اجرای فایر باکس و هوز ریل‌های تغلیظ میدوک
 134. مزایده 3 دانگ و 852/4 هزارم یک دانگ مشاع / مزایده,مزایده 3 دانگ و 852/4 هزارم یک دانگ مشاع
 135. استعلام بک استاپ گیربکس فلندر ... / استعلام بک استاپ گیربکس فلندر ...
 136. استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولادسازی .... / استعلام سیم بکسلهای جرثقیلهای سالن فولادسازی ....
 137. استعلام شاسی (پایه کوتاه) ببستر خنک کننده/.. واتر ژاکت... / استعلام، استعلام شاسی (پایه کوتاه) ببستر خنک کننده/.. واتر ژاکت...
 138. مناقصه تامین، سرو و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تامین، سرو و توزیع غذای کارکنان
 139. مزایده ملک به مساحت 142 مترمربع کلنگی / مزایده ،مزایده ملک به مساحت 142 مترمربع کلنگی
 140. مناقصه مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیزسیان - خوگان شهرستان خمین / مناقصه عمومی مرمت عملیات مکانیکی حوزه آبخیزسیان - خوگان شهرستان خمین
 141. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز قلعه آقا حمید شهرستان شازند / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز قلعه آقا حمید شهرستان شازند
 142. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب / مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز طورگیر شهرستان خنداب
 143. مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و ابنیه فنی, سامانه ستاد / مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و ابنیه فنی, سامانه ستاد
 144. مزایده یک دست مبل هشت نفره / آگهی مزایده اموال، مزایده یک دست مبل هشت نفره
 145. مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز
 146. مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه
 147. مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی / مناقصه عملیات سنگ و ملات و گابیون بندی
 148. مناقصه انجام عملیات حفاری / مناقصه انجام عملیات حفاری
 149. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اجناس اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اجناس اجرای شبکه داخلی گاز و ایستگاه حفاظت
 150. مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی - نوبت دوم
 151. تجدید مناقصه خرید کویل استیم / استعلام, تجدیدمناقصه خرید کویل استیم
 152. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویال شیشه ای / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ویال شیشه ای
 153. منا
/ 0 نظر / 23 بازدید